Regulamin Galerii WSTK

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Galeria WSTK, dostępna pod adresem internetowym „ galeria-wstk.pl”, prowadzona jest przez Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą we Wrocławiu (dalej: WSTK), adres korespondencyjny: 51-141 Wrocław ul.Ujejskiego 9a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568162, NIP 8952049259.

2. Galeria WSTK jest internetową platformą wystawienniczą , w której prezentuje się przede wszystkim twórczość plastyczną członków Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, a także innych twórców, którzy zawrą z WSTK stosowną umowę wystawienniczą i/lub sprzedażową.

3. Działalność sprzedażowa dzieł sztuki i aukcje Galerii WSTK są prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego WSTK. Fundusze pozyskane ze sprzedaży dzieł, po rozliczeniu autorskich praw majątkowych z twórcą dzieła, przekazane są na cele statutowe Stowarzyszenia a w szczególności na działalność Galerii WSTK.

4. Galeria WSTK finansowana jest ze środków własnych Stowarzyszenia, z wpłat osób eksponujących swoją twórczość plastyczną, ze sprzedaży dzieł oraz z innych środków pozyskanych na organizację wystaw.

5. Galeria WSTK może organizować wystawy stacjonarne dzieł prezentowanych w formie elektronicznej. W ramach organizacji wystawy, z uwzględnieniem możliwości finansowych WSTK, Galeria zapewnia pomoc w doborze miejsca ekspozycji, pomoc w przygotowaniu ekspozycji, oprawę plastyczną (foldery, plakaty, zaproszenia, podpisy pod prace) i promocję wystawy.

§ 2

Udostępniając Galerii swoje dzieło, jego autor wyraża zgodę na wykorzystanie dzieła poprzez ekspozycję stacjonarną oryginału dzieła i zamieszczenie kopii cyfrowej w sieci Internet na stronie Galerii WSTK i w formie postów Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, przy czym publikacja elektroniczna winna zabezpieczać dzieło przed jego kopiowaniem. Rodzaje zabezpieczeń przed kopiowaniem autor dzieła i Galeria mogą ustalać indywidualnie

§ 3 Kontakt z Galerią

1. Adres e-mail Galerii WSTK: galeria.wstk@gmail.com.

2. Numer telefonu Galerii WSTK: +48 517 580 370.

3. Numer rachunku bankowego WSTK:32 1750 0012 0000 0000 3313 1817

4. Klient może porozumiewać się z Galerią WSTK za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Galerią w godzinach 10.00–18.00.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej Galerii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością systemu internetowego Galerii z infrastrukturą techniczną Klienta

2. Przeglądanie asortymentu Galerii WSTK nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na dzieła znajdujące się w asortymencie Galerii możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Prezentowane na stronie internetowej Galerii WSTK cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną, są materiałami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła finalnie mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki i struktury. Takie różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

4. Ceny podane w Galerii są podane w polskich złotych. WSTK nie jest płatnikiem VAT

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za dzieła oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient będzie informowany w sytuacji wyrażenia chęci zakupu dzieła

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w korespondencji z klientem.

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Preferowaną przez Galerię WSTK metodą dostawy jest odbiór osobisty dzieła we wskazanym przez Galerię terminie i miejscu.

2. Na życzenie Klienta możliwa jest jedna z poniższych metod dostawy lub odbioru zamówionego dzieła:

a. przesyłka pocztowa,

b. przesyłka kurierska.

3. W przypadku wyboru metody dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, warunkiem jej realizacji jest złożenie przez Klienta oświadczenia o przejęciu na siebie ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia dzieła lub opłacenie ubezpieczenia przesyłki.

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przy odbiorze,

b. płatność przelewem na konto WSTK.

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Galerią WSTK następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Galerii internetowej zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Galeria WSTK potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. W tym czasie zamówione Produkt otrzymuje status „w rezerwacji”

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Galerię Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub podany numer telefonu, która zawiera co najmniej oświadczenia Galerii o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Galerią WSTK.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za datę zapłaty uważa się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym WSTK

b. płatności gotówką, Klient dokonuje zapłaty przy odbiorze osobistym dzieła.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Galerię WSTK w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. a. W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b. W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktu częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktu po skompletowaniu całego zamówienia

6. Początek biegu terminu dostawy dzieła do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym WSTK.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego dzieła, będzie ono gotowe do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości e-mail z Galerii WSTK. O gotowości dzieła do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Odbiór osobisty dzieła przez Klienta jest bezpłatny.

8. Ewentualne powstałe z winy Galerii WSTK uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będą uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy doręczającej w momencie odbioru przesyłki. Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§ 8 Dane osobowe w Galerii internetowej

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Galerii WSTKj jest Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Galerii WSTK zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Galerii WSTK mogą być.

a. W przypadku Klienta, który nabywa dzieło w Galerii WSTK ze sposobem dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który nabywa dzieło w Galerii WSTK ze sposobem płatności przelewem Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatność.

c. w przypadku, gdy majątkowe prawa autorskie do dzieła przysługują jego twórcy, Administrator udostępnia wyłącznie imię i nazwisko lub nazwę Klienta twórcy dzieła.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie oryginalne prace prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych prac. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach i profilach internetowych. Galerii, a w szczególności bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich prezentowanych dzieł.

2. Umowy zawierane poprzez Galerię WSTK zawierane są w języku polskim, a strony umowy sprzedaży ustalają, że prawem właściwym dla takiej umowy jest prawo polskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Galeria WSTK poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.